דירקטוריון

דירקטוריון:

גב' מיכל ברנר – נשיאת כבוד של העמותה

אילן לואיס – יו"ר העמותה

ברונו שמיר – גזבר

אנוש וקסמן – יועץ משפטי

איתן ישראלי – מזכיר

חברי ועדת ביקורת:

שמואל בר שלמה – יו"ר ועדת ביקורת